خانه صنایع آزمایشگاههای تشخیص طبی

آزمایشگاههای تشخیص طبی

با توجه به دقت  و کیفیت محصولات اف جی، آزمایشگاه های تشخیص طبی بسیاری در سراسر ایران از محصولات اف جی استفاده می کنند .دستگاه هایی همچون آون آزمایشگاهی ، انکوباتور 37 درجه ، شیکر  اوربیتالی در آزمایشگاه های تشخیص طبی کاربرد زیادی دارند.
  • شیکر روتاتور

  • انکوباتور شیکردار

  • انکوباتور یخچالدار

  • انکوباتور آزمایشگاهی

  • آون خشک کن آزمایشگاهی