خانه صنایع آزمایشگاه های علوم دامی

آزمایشگاه های علوم دامی

آزمایشگاه های مربوط به دام و دامپزشکی نیز از جمله مشتریان FG محسوب می شوند . از دستگاه هاییکه در آزمایشگاههای دامپزشکی استفاده می شود می توان از آون آزمایشگاهی ، انکوباتور 37 درجه ، انکوباتور یخچالدار ،  شیکر   اوربیتالی ، انکوباتور شیکردار ، اتاقک رطوبت (چمبر رطوبت ) و کوره 1200 درجه نام برد.
  • شیکر روتاتور

  • انکوباتور شیکردار

  • انکوباتور یخچالدار

  • انکوباتور آزمایشگاهی

  • آون خشک کن آزمایشگاهی