اف جی ایران صنایع آزمایشگاههای تشخیص طبی
آزمایشگاههای تشخیص طبی
با توجه به دقت  و کیفیت محصولات اف جی ایران، آزمایشگاه های تشخیص طبی بسیاری در سراسر ایران از محصولات اف جی استفاده می کنند .دستگاه هایی همچون آون آزمایشگاهی ، انکوباتور 37 درجه ، شیکر  اوربیتالی در آزمایشگاه های تشخیص طبی کاربرد زیادی دارند.