اف جی ایران صنایع آزمایشگاه های صنایع آرایشی و بهداشتی
آزمایشگاه های صنایع آرایشی و بهداشتی
صنایع آرایش و بهداشتی نیز در زمره مشتریان اف جی قرار میگیرند. کاشی و بهداشتی بسیاری از محصولات اف جی ایران را در آزمایشگاه های خود استفاده می کنند. برخی از محصولاتی که در آزمایشگاه های صنایع آرایشی بهداشتی استفاده می شوند آون آزمایشگاهی، انکوباتور 37 درجه، انکوباتور یخچالدار، شیکر اوربیتالی، انکوباتور شیکردار، محفظه تست شرایط محیطی (چمبر رطوبت)، کوره آزمایشگاهی 1200 درجه می‌باشند .