اف جی ایران صنایع آزمایشگاه های معادن
آزمایشگاه های معادن
بسیاری از تجهیزات آزمایشگاهی اف جی ایران در آزمایشگاه های معادن نیز استفاده میشوند که از آن جمله می توان به آون و کوره 1200 درجه و دستگاه تست شرایط محیطی اشاره کرد