اف جی ایران صنایع آزمایشگاه کارخانجات داروسازی
آزمایشگاه کارخانجات داروسازی
امروزه استانداردهای داروسازی حساسیت ویژه ای روی تجهیزات آزمایشگاه های داروسازی دارند و وجود اسنادی همچون IQ , OQ , PQ  را نیز همراه دستگاه اجباری میدانند.اف جی نیز همراه با این استانداردها قابلیت ارائه این گواهینامه ها را دارد .دستگاه هایی همچون آون آزمایشگاهی ، انکوباتور 37 درجه ، انکوباتور یخچالدار ، شیکر   اوربیتالی ، انکوباتور شیکردار ، اتاقک تست پایداری دارو (چمبر رطوبت ) ، کوره 1200 درجه ، از جمله دستگاه های FG  هستند که در بسیاری از کارخانجات دارو سازی نصب و در حال استفاده می باشند.