اف جی ایران صنایع مراکز تحقیقات کشاورزی
مراکز تحقیقات کشاورزی
مراکز تحقیقات کشاورزی همچون دانشگاهها نیز در مجموعه کاربران محصولات فن آزما گستر  قرار میگیرند و امروزه بسیاری از مراکز تحقیقات کشاورزی از تجهیزات اف جی استفاده می کنند .برخی از محصولاتی که در مراکز تحقیقات کشاورزی استفاده می شود آون آزمایشگاهی ، انکوباتور 37 درجه ، انکوباتور یخچالدار ، شیکر اوربیتالی ، انکوباتور شیکردار، ژرمیناتور (محفظه رشد ) ، PHمتر و کوره 1200 درجه می باشند.