کوره ، - مرکز فروش تجهیزات آزمایشگاهی پزشکی و صنعتی اف جی ایران

  • کالیبراسیون چیست؟

    کالیبراسیون چیست؟

    در استاندارد ملی ایران کالیبراسیون چنین تعریف شده : کالیبراسیون عبارت است از مقایسه یک دستگاه اندازه گیری با یک استاندارد و تعیین میزان خطای این وسیله نسبت به آن و در صورت لزوم تنظیم دستگاه در مقایسه با استانداردهای مربوطه. به زبان ساده کالیبراسیون اندازه گیری و صحت وسیله اندازه گیری در مطابقت با […]

    مشاهده مقاله