شیکر اوربیتالی

شیکرها با حرکت و لرزش، مایعات را مخلوط می کنند که به دسته های شیکرهای ارلن بالن، رفت و برگشتی یا شیکرهای دورانی تقسیم می شوند. شیکر های ارلن بالن با توجه به نوع حرکت، معمولا دستگاه شیکر اوربیتالی یا شیکر روتاتور نیز نامیده می شوند. از این شیکرها در آزمایشگاه های تحقیقاتی، صنعتی و پزشکی استفاده می شود.

نمایش یک نتیجه