کوره آزمایشگاهی

کوره آزمایشگاهی یا کوره الکتریکی FG جزء تجهیزات ثابت آزمایشگاه ها هستند و با توجه به گستره امکانات، در آزمایشگاه های متفاوتی از جمله آزمایشگاه های کارخانجات داروسازی، آزمایشگاه های تشخیص طبی،بیمارستان ها، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، صنایع غذایی و… استفاده می شوند.

نمایش یک نتیجه