انکوباتور

انکوباتور های آزمایشگاهی FG جزء تجهیزات ثابت آزمایشگاه ها هستند و با توجه به دقت دمایی بالا در آزمایشگاه های متفاوتی از جمله آزمایشگاه های کارخانجات داروسازی، آزمایشگاه های تشخیص طبی ، بیمارستان ها، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، صنایع غذایی و… استفاده می شوند. انکوباتورهای حرارتی با ایجاد دمای یکنواخت و ثابت، محیط مناسبی برای رشد انواع میکرو ارگانیسم ها فراهم می کنند و بیشترین مصرف آنها انکوباسیون کشت های باکتری ،ویروسی و کشت های سلولی می باشد.

نمایش یک نتیجه